Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat?

Een zorgbudget om het welzijn te versterken van 65+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

Voor wie?

Een tegemoetkoming hulp aan bejaarden kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.

Je moet minstens 7 punten behalen op de 'schaal van zelfredzaamheid'. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.

Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.

Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 januari 2017 vraag je een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan bij je zorgkas, de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij het OCMW.
Je kan je tegemoetkoming ook zelf online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID): http://www.vlaamsesocialebescherming.be/nl/tegemoetkominghulpaanbejaarden
 
Laat je je helpen bij je aanvraag dan moet je volgende gegevens meebrengen:
 • de naam van je huisarts of arts die je handicap opvolgt.
 • je identiteitskaart en je pincode
 • je bankrekeningnummer
 • informatie rond je spaargelden, beleggingen, verkopen, schenkingen van eigendommen of onroerende goederen, vergoeding na ongeval of schade veroorzaakt door derden (te bezorgen naam verzekering, datum voorval, bedrag), ...
 • Je kan de het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming.

Hoeveel tegemoetkoming krijg je?

Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden hangt af van je zorgzwaarte en je inkomen.
Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor de tegemoetkoming. In de hoogste categorie gaat het momenteel om
594 euro per maand.
Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner.
Het maandelijks bedrag kan van persoon tot persoon dus erg verschillen.
Als je een tegemoetkoming krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dit melden of je aanvraag herzien.

Hoe gebeurt de inschatting van je zorgzwaarte of zelfredzaamheid?

Bij een aanvraag hulp aan bejaarden gaat de Directie-generaal Personen met een Handicap na in welke mate je handicap een impact heeft op je dagelijkse activiteiten
(= je zelfredzaamheid).
Het gaat om dagelijkse activiteiten op deze 6 domeinen:
 • je verplaatsen
 • eten bereiden en opeten
 • je verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen
Je moet minstens 7 punten behalen op de 'schaal van zelfredzaamheid' om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te krijgen.
 

Het verloop van een aanvraag hulp aan bejaarden

 • Je dient je aanvraag in door een online vragenlijst in te vullen. Je hebt hiervoor je elektronische identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig. 
 • Nadat je je aanvraag hebt ingediend, vraagt de Directie-generaal Personen met een Handicap automatisch informatie bij je arts of specialist om in te schatten wat de gevolgen zijn van je handicap.
 • Soms volstaat deze informatie, maar in de meeste gevallen nodigt de Directie-generaal Personen met een Handicap je nog uit voor een gesprek met een arts.
 • Je zorgkas brengt je per brief of per e-mail op hoogte van de beslissing over je zorgbudget. Het duurt ongeveer drie of vier maanden vooraleer je een beslissing ontvangt. 
 • Bij toekenning betaalt de zorgkas het zorgbudget uit op het einde van de maand op je rekeningnummer. 
 Lukt het jou niet om je aanvraag zelf in te dienen, dan kan je hiervoor terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit of kan je langs komen op de sociale dienst
Om je aanvraag samen met hen in orde te brengen, breng je het volgende mee:
 • je identiteitskaar en pincode
 • de naam van je huisarts
 • je bankrekeningnummer
 • eventueel contactgegevens van iemand die je helpt met de aanvraag

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory